Co to jest dynamiczna regulacja ogrzewania?

Korzystanie z dynamicznego systemu ogrzewania jest dobrą opcją dla właścicieli domów, którzy chcą zmniejszyć zużycie energii, utrzymać komfortową temperaturę w swoich domach i zaoszczędzić pieniądze. Ten rodzaj systemu jest również przydatny w zapobieganiu stratom energii i zwiększaniu wydajności systemów ogrzewania i chłodzenia w domu.

Redukcja energii

Użycie dynamicznego systemu kontroli ogrzewania może zmniejszyć zużycie energii poprzez redukcję mocy bez obniżenia temperatury powietrza w pomieszczeniach. Nie wiadomo jednak, jak dobrze ta metoda działa w budynkach niemieszkalnych – cytat ten jest efektem dociekań zespołu serwisu trenersportu.pl. To badanie ma na celu zbadanie wpływu dynamicznej kontroli ogrzewania na ogólną energię grzewczą i zużycie mocy.

Do oceny wpływu dynamicznej regulacji ogrzewania na energię grzewczą wykorzystano narzędzie symulacyjne IDA Indoor Climate and Energy (IDA ICE). Symulacje klimatu wewnętrznego przeprowadzono przy użyciu modelu IDA ICE, a symulowaną dynamiczną temperaturę zasilania skalibrowano względem danych pomiarowych.

Symulowana dynamiczna temperatura zasilania przebiegała podobnie do danych zmierzonych. Wykazała podobną wydajność, z taką samą amplitudą i częstotliwością. Wykazała podobną liczbę godzin poniżej 21 degC, ale całkowita redukcja mocy grzewczej była nieco niższa. Dodatkowo, maksymalna kompensacja temperatury TDHW, CT wyniosła -12,5 degC, co spowodowało 0,52% rocznych godzin poniżej 21 degC.

Zużycie energii w symulowanej dynamicznej krzywej grzewczej było również porównywalne ze zmierzonym. Symulowane zużycie energii było o 19 kWh/m2 mniejsze niż w modelu konwencjonalnym. Zastosowanie dynamicznego systemu sterowania ma potencjał do zmniejszenia zużycia energii nawet o 10%. Wyniki badań wskazują jednak, że korzyść ta jest osiągana głównie poprzez zmniejszenie mocy, a nie poprzez obniżenie temperatury powietrza wewnętrznego.

Ogólnie rzecz biorąc, system dynamicznej kontroli ogrzewania zmniejszył całkowitą energię grzewczą o 13,7%. Jest to równoznaczne z redukcją o około osiem kWh/m2 na miejsce na piórze w ciągu roku. Redukcję osiągnięto poprzez zmniejszenie całkowitej mocy i ograniczenie odchylenia temperatury powietrza wewnętrznego do mniej niż sześciu procent godzin w roku. Redukcję osiągnięto również poprzez zmniejszenie hałasu.

Przez cały okres badania model dynamicznej regulacji ogrzewania był dostosowywany i rekalibrowany w celu dopasowania do danych zmierzonych na miejscu. Dzięki temu w badaniu można było porównać sterowanie dynamiczne z konwencjonalnym w warunkach rzeczywistych. W szczególności, system dynamicznej regulacji został zmodyfikowany, aby zmodyfikować krzywą grzewczą kompensowaną temperaturą zewnętrzną zgodnie z natężeniem przepływu CWU.

Dodatkowo model został dostosowany tak, aby uwzględniał temperaturę zadaną 21 degC. Zostało to wykorzystane jako punkt odniesienia do analizy porównawczej redukcji całkowitej mocy grzewczej.

Kontrola temperatury powietrza w pomieszczeniach

Wykorzystując algorytm dynamicznej kontroli ogrzewania, badanie to miało na celu ocenę wpływu dynamicznej kontroli ogrzewania na redukcję mocy. Badanie skupiło się na budynku w Helsinkach, Finlandia, który został zbudowany w 1981 roku. Celem było zbadanie wpływu dynamicznej kontroli ogrzewania na redukcję mocy i temperaturę powietrza wewnętrznego.

W pierwszym okresie pomiarowym w roku, średnia temperatura powietrza wewnętrznego w mieszkaniach wynosiła 21 degC. W tym okresie średnia miesięczna temperatura zasilania była o 1,8 degC niższa niż przy konwencjonalnym sterowaniu ogrzewaniem. W drugim okresie pomiarowym średnia temperatura powietrza była niższa o 2,6 degC. Symulowana dynamiczna temperatura zasilania była o 3,1 degC niższa od zmierzonej.

Całkowita moc grzewcza została zmniejszona o 13,7%. Zmniejszyło się również zużycie energii o 1,6%. Wynikało to ze spadku temperatury powietrza wewnętrznego. Model został skalibrowany za pomocą wyników symulacji klimatu wewnętrznego wygenerowanych przez narzędzie symulacyjne IDA Indoor Climate and Energy (IDA ICE).

Dane dotyczące temperatury powietrza wewnętrznego zostały również porównane z danymi pomiarowymi w celu oceny dokładności modelu. Maksymalna kompensacja TDHW, CT wyniosła -12,5 degC. Różnica pomiędzy wartościami rzeczywistymi a symulowanymi wyniosła 0,52% godzin rocznych poniżej 21 degC. Jest to maksymalna dopuszczalna odchyłka dla temperatury powietrza wewnętrznego.

Symulowane i zmierzone dynamiczne temperatury zasilania miały taką samą częstotliwość i amplitudę. Jednak maksymalna kompensacja dla TDHW, CT była wyższa w modelu symulowanym niż w zmierzonym. Symulowane dynamiczne temperatury zasilania miały podobną wydajność do zmierzonej komercyjnej.

System dynamicznej regulacji ogrzewania był testowany w Helsinkach, Finlandia, w budynkach mieszkalnych zbudowanych w 1981 roku. Badanie przeprowadzono w ciągu trzech dni. Każdego dnia w jednym mieszkaniu umieszczano zestaw osób badanych w ramach eksperymentu. Informacje o zmienności cieplnej nie były ujawniane mieszkańcom. Umożliwiło to kalibrację modeli symulacyjnych całego budynku.

Wyniki badań wykazały, że dynamiczna regulacja ogrzewania była w stanie zmniejszyć moc grzewczą i zużycie energii elektrycznej bez wpływu na temperaturę powietrza wewnętrznego. Model przyniósł również oszczędności energii, które były porównywalne z tymi wygenerowanymi przez konwencjonalne sterowanie ogrzewaniem.

Efektywność

Pomimo popularności systemów ciepłej wody zasilanych energią słoneczną, kotły gazowe nadal dominują w ogrzewaniu gospodarstw domowych. Niewielka zmiana w projekcie może spowodować znaczne oszczędności w emisji dwutlenku węgla. Pozostaje jednak pytanie, w jaki sposób? Tu z pomocą może przyjść Dynamic Heating Systems. Firma oferuje właścicielom domów bezpłatne wyceny. Ocena potrzeb w zakresie ogrzewania i klimatyzacji przez profesjonalistę to mądre posunięcie. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Dynamic Heating Systems już dziś. Firma dysponuje kadrą wykwalifikowanych inżynierów, którzy pomogą Ci zaprojektować, zainstalować i konserwować systemy grzewcze i chłodzące. Firma wykorzystuje najnowocześniejszą technologię, aby zapewnić stałą temperaturę w Twoim domu. Posiadanie niezawodnego systemu grzewczego i chłodzącego jest ważne zarówno dla właścicieli domów, jak i dla wynajmujących. Firma oferuje bezpłatne wyceny i bezproblemowe doświadczenie klienta. Profesjonalna instalacja systemu ogrzewania i klimatyzacji to najlepszy sposób, aby zapewnić sobie jak najlepsze wykorzystanie systemu. Firma oferuje również bezpłatne demo produktu i konsultacje projektowe. Firma jest na misji, aby zapewnić Państwu najlepsze dostępne rozwiązania w zakresie ogrzewania i chłodzenia.

Koszt

Na szwedzkim rynku ciepłowniczym funkcjonują różne modele cenowe. Modele te służą do obliczania kosztów wytworzenia jednej dodatkowej jednostki ciepła przez ciepłownictwo. Modele cenowe można podzielić na dwie grupy: rynkowe modele cenowe i modele dynamiczne. Rynkowe modele cenowe mają na celu odzwierciedlenie zapotrzebowania na ciepło ze strony konsumentów, a także pokrycie kosztów produkcji. W przypadku dynamicznych modeli ogrzewania, model cenowy opiera się na przewidywanym godzinowym zapotrzebowaniu na ciepło.

Przeprowadzono kilka badań dotyczących wpływu różnych modeli cenowych na wybór alternatywnych rozwiązań grzewczych. Wyniki pokazują, że dynamiczny model cenowy oparty na LCOH może być bardziej dokładny niż rynkowe modele cenowe. LCOH jest dobrym wyborem dla modeli cenowych, ponieważ odzwierciedla fluktuacje zapotrzebowania na ciepło. Model dynamiczny zapewnia również bardziej szczegółowe przedstawienie kosztów produkcji. Jest to również skuteczne rozwiązanie pozwalające na pokrycie wysokich kosztów CWU w okresie szczytowego zapotrzebowania.

Modele cenowe są ważne dla konsumentów w celu monitorowania i kontrolowania ich zużycia energii. Zmieniając swoje zachowanie, konsumenci mogą zaoszczędzić swoje koszty. Właściwy model cenowy może również promować modernizację systemu ciepłowniczego i optymalizację produkcji. Właściwy model cenowy może również pomóc w redukcji emisji CO2.

Szwedzki system ciepłowniczy jest dobrym studium przypadku dla wpływu różnych modeli cenowych. W tym studium przypadku wprowadzono trzy alternatywne rozwiązania grzewcze. Wyniki pokazują, że bezpośrednie ogrzewanie elektryczne jest najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem w ramach modelu cenowego wdrażanego przez rynek. Bezpośrednie ogrzewanie elektryczne zmniejsza szczytowe zapotrzebowanie DH o 31%. W przypadku dynamicznego modelu ogrzewania instalacja pompy ciepła zmniejsza zapotrzebowanie szczytowe o 46%.

Wyniki pokazują również, że model dynamicznego sterowania ogrzewaniem spowodował spadek mocy grzewczej o 13,7%. Uzyskano to dzięki przesunięciu mocy grzewczej pomieszczeń na okresy niskiego zapotrzebowania na CWU. Średnia miesięczna temperatura zasilania przy sterowaniu dynamicznym była niższa o 1,8 degC od sterowania konwencjonalnego.

Oprócz rynkowych modeli cenowych wprowadzono również nowy model cenowy nazwany modelem cen abonamentowych. Abonamentowy model cenowy oparty jest na poziomie zapotrzebowania na ciepło przez odbiorców. Model ten opiera się na poziomie zapotrzebowania chwilowego i ma wyższą cenę, gdy zapotrzebowanie na ciepło przekracza poziom abonamentu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *